۲۳ تاکتیک بازاریابی که در آنها اصل زمان است نه پول!

معرفی بهترین تاکتیک بازاریابی وضعیت بسیاری از کارآفرینی های استارتاپ تازه تاسیس مشترک است. آنها پولی در بساط ندارند، اما مجبور به بازاریابی هستند. چه باید کرد؟ به جای تمرکز بر روش های بازاریابی پرهزینه، چنین کسب و کارهایی باید بر روش های بازاریابی کم بودجه تمرکز نمایند. زیبایی رشد نسیه از این طریق این اطلاعت بیشتر درباره۲۳ تاکتیک بازاریابی که در آنها اصل زمان است نه پول![…]